Obchodné podmienky.

V zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

 1. Všeobecné ustanovenia

          Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou https://pipistrelaircraft.sk/ je :

Predávajúci:

Obchodné meno:                                            STAR in SKY,  s  r.o.

Sídlo:                                                              Povraznícka 3048/13,  811 05 Bratislava

                      IČO:                                                               36705659

                      DIČ:                                                               2022282196

                      IČ DPH:                                                         SK2022282196 

Registrácia:                                                    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,

                                                                       Odd.: Sro, vložka č.: 43369/B

E-mail:                                                             starinsky@pipistrelaircraft.cz

Tel. č.:                                                             +421 903 420 200

Štatutárny orgán:                                             Oskár Starinský

(ďalej ako „Predávajúci“)

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.pipistrelaircraft.sk (ďalej aj „Internetový obchod“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Internetového obchodu pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

 • Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Internetovom obchode podľa bodu

 • Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.  Elektronickou objednávkou (ďalej ako aj „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Internetového obchodu odoslaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom podľa bodu 6 Obchodných podmienok.

 • Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú najmä: a) Zážitkové lety, b) Pilotom na skúšku, Prenájom    lietadla. (ďalej aj ako „Služby“).

 • Služby poskytuje priamo Predávajúci, alebo iní poskytovatelia prostredníctvom Predávajúceho, ktorí sú oprávnení na vykonávanie Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Iní poskytovatelia“).

 1. Objednávka

 • Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t.j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to mena, priezviska, obchodné meno (voliteľné), adresy bydliska, telefonického čísla a e-mailovej adresy. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú. 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak: •

 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke; alebo •

 • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; alebo

 •  Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo

 • nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo

 • ak celková cena za objednanú Službu vrátane prípadného poštovného nebola Kupujúcim uhradená Predávajúcemu; alebo

 • Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.

 • Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na príslušné tlačidlo. Pred zakliknutím príslušného tlačidla je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím príslušného tlačidla.

 •  Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.

 1. Predávajúci bezodkladne odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky spolu s voucherom obsahujúci poukaz na Službu zakúpenú Kupujúcim (ďalej aj ako „Voucher“ alebo aj „Poukaz“). Voucher môže byť Kupujúcemu zaslaný rovnako dobierkou v prípade voľby. Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 1. Storno Objednávky:  

 • V prípade ak Kupujúci v zákonnej lehote neodstúpil od zmluvy je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho storno poplatok („Storno“).
 • Po uplynutí 14. dňa od uskutočnenia Objednávky až do 30. dňa je Predávajúci v prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške 20% z ceny konkrétnej Objednávky.
 • Po uplynutí 30. dňa od uskutočnenia Objednávky je Predávajúci v prípade zrušenia Objednávky Kupujúcim oprávnený požadovať Storno vo výške 50% z ceny konkrétnej Objednávky.
 • Objednávku je možné zrušiť len v pracovných dňoch, a to e-mailom na adrese: starinsky@pipistrelaircraft.cz , pričom je v predmete e-mailu potrebné uviesť STORNO OBJEDNÁVKY.

  III.   Cena a poštovné

 1.  Cena Služieb je uvedená na webstránke Internetového obchodu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb a poštovného. Konečná cena pre Kupujúceho a poštovné sú uvedené v potvrdení Objednávky.
 3. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 4. Cena poštovného je vo výške: • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Slovenskej republiky. • 0,00 €, ak je Voucher dodávaný v rámci Európy.
 5. K Službe zakúpenej Kupujúcim od Predávajúceho je priložená faktúra. Kupujúci súhlasí, aby bol alternatívne Predávajúci oprávnený zaslať Kupujúcemu elektronickú faktúru na jeho e-mailovú adresu.

  IV. Možnosti platby za Služby

 1. Možnosť platby za služby resp. platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GLOBAL PAYMENTS s.r.o.,   ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania kariet a on-line bankových prevodov. Všetky údaje o platobných kartách a hesiel k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GLOBAL PAYMENTS s.r.o.
 2. Predávajúci akceptuje platbu za Služby len prostredníctvom platobnej brány a to buď: Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, a/alebo Bankovým prevodom prostredníctvom Paypal, a/alebo Google Pay, alebo dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
 3. Ak cena nebude uhradená v plnej výške za objednanú Službu vrátane poštovného, Predávajúci je oprávnený

zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek dodávku Služby Kupujúcemu.

V. Dodacie podmienky a prevzatie Voucheru

 •  Predávajúci zasiela Voucher Kupujúcemu, až po úspešnom zaplatení kúpnej ceny v zmysle článku IV.
 •  Voucher je Kupujúcemu zasielaný prostredníctvom emailu na adresu, ktorú zadal v Objednávke, alebo na ním uvedenú adresu bydliska/sídla Kupujúceho alebo na inú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 • Voucher Predávajúci dodáva bez územného obmedzenia.
 • Voucher odoslaný Predávajúcim, je Kupujúci povinný prevziať.
 • V prípade, ak objednaný Voucher nebude možné expedovať, Predávajúci bude o tom Kupujúceho ihneď informovať.

VI. Uplatňovanie Voucheru

 • Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode je potrebné uplatniť Voucher, ktorý Kupujúci obdržal a to v elektronickej, alebo papierovej forme.
 • Voucher obsahuje nasledujúce údaje: a) popis Služby, ktorú si Kupujúci objednal, b) doba platnosti Voucheru, c) kód Voucheru d) heslo Voucheru.
 • Voucher je možné použiť iba jedenkrát, v prípade ak vo Voucheri nie je uvedené inak. Voucher je prevoditeľný na tretiu osobu.
 • Doba platnosti Voucheru je obmedzená na 6 mesiacov a Voucher možno použiť najneskôr posledný deň tejto lehoty. V prípade ak posledný deň lehoty pripadá na sviatok, alebo víkend je posledný deň lehoty stanovený Predávajúcim podľa dohody s Kupujúcim.
 • V prípade ak na využitie Voucheru je viazaná osobitná podmienka napr. dosiahnutie veku (18+), alebo splnenie odbornej spôsobilosti (vlastníctvo dokladu), Predávajúci je povinný Kupujúceho na to upozorniť pred uskutočnením Objednávky.
 • Pre uplatnenie Voucheru je potrebné si zarezervovať termín u Predávajúceho. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť Predávajúcemu najneskôr 3 dni pred uskutočnením Služby.
 • Predávajúci má právo v prípade zlého počasia, alebo iných objektívnych skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na zdraví zrušiť zarezervovaný termín a poskytnúť nový termín po dohode.
 • Predávajúci môže odmietnuť Voucher v prípade že: a) bol predložený po dobe platnosti, b) bol už raz použitý, c) bol neplatný z dôvodu odstúpenia od Objednávky d) poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.

VII. Reklamácia

 • Predávajúci zodpovedá, že Voucher obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Internetovom obchode a že Kupujúcemu bude dodané požadované množstvo objednaných Voucherov.
 • V prípade, že Kupujúci pri prevzatí Voucheru zistí vady, je povinný:
 • oznámiť jednotlivé vady Voucheru Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Voucheru, telefonicky na číslo: +421 903  420  200 , e-mailom na e-mailovú adresu starinsky@pipistrelaircraft.cz  alebo na adrese Predávajúceho, Povraznícka 3048/13,  811 05 Bratislava, Slovenská republika,
 • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne

 • Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Voucheru.
 • V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu osobne a to emailom na e-mailovú adresu  starinsky@pipistrelaircraft.cz  /resp. telefonicky na číslo +421 903  420  200  alebo doporučenou poštou na adrese Predávajúceho, Povraaznícka 3048/13,  811 05 Bratislava, Slovenská republika. V písomnosti môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 • Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

VIII. Vrátenie Voucheru / Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia Voucheru.
 • Okamih prevzatia Voucheru sa spravuje ustanovením § 7 ods. 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 • V takomto prípade Predávajúci:

 • vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Voucher, ktorú Kupujúci uhradil, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním Voucheru, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho oznámeného podľa bodu 36. Náklady na vrátenie Voucheru znáša Kupujúci.
 •  Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 33, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy podľa Prílohy č. 1 Obchodných podmienok s uvedením kódu Voucheru, mena a priezviska, resp. obchodného mena, adresy bydliska/sídla Kupujúceho a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 • Podmienkami pre odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa bodu 33 sú:
 • Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Voucheri bola poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že už nemá možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa bodu 33, Voucher zasielaný späť Predávajúcemu zasiela Kupujúci na vlastné nebezpečenstvo a znáša prípadnú škodu v plnom rozsahu, ktorá na Voucheri vznikne.
 • Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim najmä ak Voucher je akýmkoľvek spôsobom porušený, resp. využitý treťou osobou.

 1. Používanie súborov cookie

 • Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory uložené v koncovom zariadení Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Predávajúci prostredníctvom prevádzkovania Portálu. Prostredníctvom súborov cookie si Portál uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Kupujúceho. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie Portálu.
 • Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
 • Portál používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení zvoleného internetového prehliadača.
 • Portál používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:

 • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača Portálu,
 • zapamätania navštívených miest Portálu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie používajú užívatelia najčastejšie,
 • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do Portálu vložia, • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Portálu, časový interval požívania a pod.),
 • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.

 • Informácie získané zo súborov cookie Predávajúci nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Predávajúci nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
 • Pokiaľ sa Registrovaná osoba neprihlási do Portálu prostredníctvom prihlasovacích údajov, nedochádza prostredníctvom súborov cookie k spracúvaniu jej osobných údajov.
 • Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.
 • V prípade nepoužívania súborov cookie Kupujúci nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

XI.     Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

 •  Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 • Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 • Alternatívne riešenie sporov:

 • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
  • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
  • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
  • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi •
  • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

XII. Záverečné ustanovenia

 •  Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 • Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.
 • Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 • Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
 • Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho alebo Registrovanú osobu stávajú účinnými a záväznými dňom registrácie Registrovanej osoby na Portáli Predávajúceho alebo objednaním Služby ponúkanej Predávajúcim.
 • Registrovaná osoba, najmä Kupujúci registráciou na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámila s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 • Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Internetového obchodu.
 • Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 01.12.2020.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 Fax č. 02/58 27 21 70

Príloha č. 1

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Telefón:

E-Mail:

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej:

Zmluvy o poskytnutí služby (Voucher)

Zmluvy o poskytnutí služby (Služby)

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Voucher mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť): plnej hodnoty faktúry / čiastočnej hodnoty faktúry názov vráteného predmetu zmluvy, a počet kusov

Požadovaná hodnota k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté ponechajte): prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak Voucher nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Voucher schválený Predávajúcim. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať Voucher Predávajúcemu.

V ……………………………….. Dňa …………………….. ……………………………… Meno priezvisko (podpis)