Spracúvanie osobných údajov

 1.  Predávajúci spracúva osobné údaje tretích osôb, najmä Kupujúcich alebo osôb, ktoré sa registrovali alebo prihlásili (ďalej len „Registrované osoby“) na portáli Internetového obchodu Predávajúceho  www.pipistrelaircraft.sk (ďalej len „Portál“), v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky, alebo Registrovaná osoba kliknutím na tlačidlo „Zaregistrovať“ pri registrácii na Portál Predávajúceho, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov vykonáva Predávajúci na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Predávajúci a Kupujúci, resp. Registrovaná osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich zhromažďovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, resp. Registrovanou osobu, ako napríklad doručenie Voucheru dohodnutého v Objednávke, poskytnutie zakúpenej Služby, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o Službách Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Obchodných podmienok môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Kupujúceho o jeho platobnej karte. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov.
 3. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 40 Obchodných podmienok, a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedeným v rovnakom bode Obchodných podmienok, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim, resp. Registrovanou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Kupujúci, resp. Registrovaná osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
 4. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom Služieb prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.
 5. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to prevádzkovateľom webových stránok, na ktorých je uložený Internetový obchod a to spoločnosťou WebSupport s. r. o. (prevádzkovateľ e – shop systému), ďalej subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Predávajúceho v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Iní poskytovatelia s ktorými má Predávajúci uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov a títo Iní poskytovatelia vystupujú vo vzťahu k Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi ako sprostredkovatelia, a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia Voucheru v zmysle Objednávky.
 6. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 • Predávajúci v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Kupujúcemu, resp. Registrovanej osobe nasledovné informácie:
 • Identifikačné údaje Predávajúceho sú uvedené v bode 1 Obchodných podmienok,
 • Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok,
 • Zoznam spracúvaných osobných údajov je uvedený v bode 40 Obchodných podmienok, • osobné údaje, resp. osobné údaje sú poskytnuté tretím osobám uvedeným v bode 43 Obchodných podmienok,
 • Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie registrácie na Internetovom obchode, inak v súlade s osobitnými právnymi predpismi,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba majú právo od Predávajúceho požadovať prístup k ich osobným údajom, právo na opravu ich osobných údajov, právo na vymazanie ich osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
 • Kupujúci, ako aj Registrovaná osoba, môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
 •  Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho, resp. Registrovanej osoby:                                 Osoba poskytujúca osobné údaje (ďalej aj „dotknutá osoba“) má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia práva v zmysle nasledujúcich bodov Obchodných podmienok.
 •  Právo na prístup k osobným údajom:  Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným v bode 45 Obchodných podmienok.
 • Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; alebo • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu; alebo • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; alebo
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 1.  Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:   
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
 • alebo spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Predávajúci oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 2. Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 3. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 4. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 5. Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 • Informácie podľa bodu 1 Obchodných podmienok poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
 • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.